Masz pytanie?

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.bioity.pl

 obowiązuje od dnia 18.07.2016 r.

 Sklep internetowy www.bioity.pl jest prowadzony przez Bio&Ty Danuta Bogus-Łyś z siedzibą w Brzezinie przy ul. Kasztanowej 3, NIP 8981061837  REGON 364548925.

  

§ 1. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

2. Bio&Ty - Bio&Ty Danuta Bogus-Łyś z siedzibą w Brzezinie przy ul. Kasztanowej 3, NIP 8981061837  REGON 364548925;

3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bioity.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;

5. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bio&Ty Danuta Bogus-Łyś a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.bioity.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.bioity.pl, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów;

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

11. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

 b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

 c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie www.bioity.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta.

2. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies. 

3. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.bioity.pl. 

4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.bioity.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.

6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.bioity.pl.

8. Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

9. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.bioity.pl (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.

10. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.bioity.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres witryna@bioity.pl.

11. Bio&Ty może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.

12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bio&Ty. 

 

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.bioity.pl zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka. 

3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. Zamówionego Towaru, 

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

c. wybranego sposobu dostawy, 

d. kosztów dostawy,

e. wybranej metody płatności,

f. wybranego adresu dostawy.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bio&Ty Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.bioity.pl Towarów, realizowana jest za pośrednictwem:

a. Kurier - InPost 

b. Paczkomaty - InPost 

c. Poczta Polska

d. Odbiór osobisty pod warunkiem telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru zamówienia.

§ 6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

2. Formy płatności:

a. Pobranie przy odbiorze przesyłki

b. Przelewy24.pl: szybki przelew lub płatność kartą płatniczą

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

c. Przelew bankowy

3. Dane do przelewu:

Bio&Ty Danuta Bogus-Łyś

55-330 Brzezina, ul. Kasztanowa 3,

Nr konta:  PL 52 1440 1156 0000 0000 0983 3714

SWIFT:  BPKOPLPW

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

a. Drogą pocztową -  Bio&Ty Danuta Bogus-Łyś 55-330 Brzezina ul. Kasztanowa 3,

b. Drogą elektroniczną – witryna@bioity.pl, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Zamówienia oraz słowem „odstąpienie od umowy”.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Bio&Ty Danuta Bogus-Łyś 55-330 Brzezina ul. Kasztanowa 3.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: Bio&Ty Danuta Bogus-Łyś 55-330 Brzezina ul. Kasztanowa 3. Bio&Ty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

§ 9. Pozasądowe rozwiązywanie porów

1. Sklep Internetowy nie uczestniczy w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o  pozasądowym rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Bio&Ty zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bio&Ty a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bio&Ty a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bio&Ty.

4. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.bioity.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Facebook